ISIS Malaysia 69_恐吓政府短片

[大马]ISIS Malaysia 69_恐吓政府短片

0
0
分享

[大马]ISIS Malaysia 69_恐吓政府短片, 看你怕了没?

Malaysia也有ISIS????这群肯定是疯子…竟然敢这样违背政府….死定了啦!被抓的话,肯定像Name Wee一样,抬不起头!